1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web ViecLamNinhThuan.com, các dịch vụ, hoặc bất kỳ ứng dụng nào do ViecLamNinhThuan.,JSC (“ViecLamNinhThuan”) cung cấp (gọi chung là “Dịch vụ”), dù truy cập bằng cách nào, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản sử dụng này (“Điều khoản sử dụng”). Dịch vụ do ViecLamNinhThuan sở hữu hoặc kiểm soát. Các Điều khoản sử dụng này ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ pháp lý của bạn. Nếu bạn không đồng ý chịu sự ràng buộc của tất cả các Điều khoản sử dụng này, bạn không truy cập hay sử dụng Dịch vụ. Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều Khoản này, vui lòng liên hệ chúng tôi tại email: legal@ViecLamNinhThuan.com.

Chúng tôi có thể cập nhật Điều Khoản này theo thời gian vì các lý do pháp lý hoặc theo quy định hoặc để cho phép hoạt động thích hợp của trang web ViecLamNinhThuan.com. Mọi thay đổi sẽ được thông báo tới bạn bằng một thông báo phù hợp trên trang web của chúng tôi. Những thay đổi này sẽ áp dụng cho việc sử dụng trang web ViecLamNinhThuan.com. Sau khi chúng tôi đã thông báo đến bạn, Nếu bạn không muốn chấp nhận Điều Khoản mới, bạn không nên tiếp tục sử dụng trang web ViecLamNinhThuan.com. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web ViecLamNinhThuan.com kể từ ngày sự thay đổi có hiệu lực, việc sử dụng trang web ViecLamNinhThuan.com thể hiện bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều Khoản mới.

2. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

 1. Cơ sở dữ liệu ViecLamNinhThuan.com” hoặc “Các cơ sở dữ liệu ViecLamNinhThuan.com” bao gồm tất cả các bài quảng cáo việc làm đăng trên các trang web ViecLamNinhThuan.com và/hoặc tất cả thông tin của các ứng viên và/hoặc các nhà tuyển dụng được đăng ký với ViecLamNinhThuan.com.
 2. Cơ sở dữ liệu Hồ sơ ViecLamNinhThuan.com” hoặc “Các cơ sở dữ liệu Hồ sơ” là hồ sơ ứng viên được khởi tạo và/hoặc được đăng tại các cơ sở dữ liệu ViecLamNinhThuan.com.
 3. Dịch vụ ViecLamNinhThuan.com” là bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi ViecLamNinhThuan.
 4. Hồ sơ cá nhân” là các thông tin, CV cá nhân được tạo bởi Người dùng.
 5. Văn bản” bao gồm tất cả văn bản trên mọi trang của trang web ViecLamNinhThuan.com, cho dù là tài liệu có xác định tác giả, các nội dung tìm kiếm có định hướng hay thông tin hướng dẫn.
 6. Người dùng” đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng bất kỳ khía cạnh nào của trang web ViecLamNinhThuan.com và/hoặc các Dịch vụ ViecLamNinhThuan.com.
 7. Nội dung Người dùng” là tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, quảng cáo, tin nhắn hoặc các tài liệu khác được gửi, đăng hoặc biểu thị bởi Người dùng trên hoặc thông qua trang web ViecLamNinhThuan.com.

3. ĐĂNG KÝ

Để sử dụng Dịch vụ bạn phải tạo một tài khoản theo yêu cầu của ViecLamNinhThuan, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của ViecLamNinhThuan, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

4. MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT

 1. Khi bạn đăng ký sử dụng trang web ViecLamNinhThuan.com bạn sẽ được yêu cầu khởi tạo mật khẩu. Để tránh việc gian lận, bạn phải giữ mật khẩu này bảo mật và không được tiết lộ hoặc chia sẻ với bất kỳ người nào.Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ người khác biết mật khẩu của bạn, bạn nên thông báo với chúng tôi ngay lập tức bằng cách liên hệ với chúng tôi tại email hotro@ViecLamNinhThuan.com
 2. Nếu ViecLamNinhThuan.com có lý do để tin rằng có khả năng có hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng không đúng mục đích trang web ViecLamNinhThuan.com, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu hoặc chúng tôi có thể tạm dừng tài khoản của bạn.
 3. Trường hợp bạn mất Mật khẩu hoặc hoặc sử dụng không đúng mục đích trang web ViecLamNinhThuan.com:
  • Bạn phải chịu tất cả sự mất mát hoặc thiệt hại phát sinh; và
  • Bạn chịu trách nhiệm sẽ bồi thường hoàn toàn cho ViecLamNinhThuan trong trường hợp ViecLamNinhThuan có xảy ra mất mát hoặc thiệt hại.

5. QUYỀN TRUY CẬP VÀ THU THẬP THÔNG TIN

 1. Khi sử dụng trang web ViecLamNinhThuan.com, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền thu thập các thông tin sau của bạn:
  • Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để tạo hồ sơ như tên, số điện thoại, địa chỉ email;…
  • Thông tin chung: như các thông tin về kinh nghiệm làm việc, định hướng nghề nghiệp, mục tiêu công việc; trình độ năng lực; thu nhập;…
 2. Bạn thừa nhận và đồng ý một mình chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung và tính xác thực của bất kỳ hồ sơ hoăc tài liệu nào do bạn đăng tải trên trang web ViecLamNinhThuan.com, đồng thời đồng ý một mình chịu trách nhiệm cho bất kỳ hệ quả nào phát sinh từ việc đăng tải này.
 3. ViecLamNinhThuan có quyền đề xuất đến bạn dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba dựa trên các mục phù hợp mà bạn xác định trong khi đăng ký và bất kỳ lúc nào sau đó hoặc khi bạn đã đồng ý tiếp nhận, các đề xuất này sẽ được thực hiện bởi ViecLamNinhThuan hoặc các bên thứ ba.
 4. ViecLamNinhThuan được quyền tùy ý tuân theo các yêu cầu pháp lý, các yêu cầu từ cơ quan thi hành án hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý, thậm chí sự tuân thủ này có thể bao gồm việc công bố một số thông tin Người dùng nhất định. Ngoài ra, bên thứ ba được phép giữ lại các bản sao lưu trữ thông tin Người dùng.
 5. Bạn hiểu và thừa nhận rằng tất cả các thông tin do bạn cung cấp, Thông tin cá nhân, hồ sơ và/hoặc thông tin tài khoản của bạn, sẽ được công bố cho các Nhà tuyển dụng tiềm năng trên ViecLamNinhThuan.
 6. ViecLamNinhThuan tôn trọng tuyệt đối quyền bảo mật thông tin của ứng viên. Nếu không muốn hồ sơ cá nhân của mình được công khai, bạn vui lòng tắt tính năng tìm việc & tính năng cho phép nhà tuyển dụng xem hồ sơ để tránh bị làm phiền.
 7. Bạn hiểu và thừa nhận rằng bạn không có các quyền sở hữu trong tài khoản của bạn và nếu bạn hủy bỏ tài khoản trên trang web ViecLamNinhThuan.com hoặc tài khoản của bạn bị chấm dứt, tất cả các thông tin tài khoản của bạn tại trang web ViecLamNinhThuan.com, bao gồm sơ yếu lý lịch, Thông tin cá nhân, thư xin việc, các công việc đã lưu, sẽ được đánh dấu là bị xóa và có thể bị xóa khỏi Cơ sở dữ liệu ViecLamNinhThuan và sẽ được gỡ bỏ từ bất kỳ khu vực chung nào trên trang web ViecLamNinhThuan.com. Thông tin có thể tiếp tục được hiển thị trong một khoảng thời gian vì các trở ngại trong khi truyền tín hiệu xóa thông qua các máy chủ của ViecLamNinhThuan.com hoặc do yêu cầu của các cơ quan chức năng liên quan. Ngoài ra, các bên thứ ba được phép giữ lại bản sao thông tin của bạn.
 8. ViecLamNinhThuan có quyền xỏa tài khoản và tất cả thông tin của bạn sau một thời gian dài không hoạt động.

6. TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 1. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) bạn sở hữu Nội dung mà bạn đăng lên hoặc thông qua Dịch vụ hay nói cách khác, bạn có quyền cấp các quyền và giấy phép được quy định trong các Điều khoản sử dụng này; (ii) việc đăng và sử dụng Nội dung trên hoặc thông qua Dịch vụ không vi phạm, chiếm đoạt hay xâm phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, nhãn hiệu thương mại và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác; (iii) bạn đồng ý thanh toán tất cả tiền bản quyền tác giả, phí và bất kỳ khoản tiền nào khác còn nợ do Nội dung mà bạn đăng lên hoặc thông qua Dịch vụ; và (iv) bạn có quyền và năng lực pháp lý để tham gia vào các Điều khoản sử dụng này trong quyền hạn của bạn.
 2. Dịch vụ chứa nội dung mà ViecLamNinhThuan sở hữu hoặc cấp phép (“Nội dung ViecLamNinhThuan”). Nội dung ViecLamNinhThuan được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu thương mại, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các luật khác, đồng thời giữa bạn và ViecLamNinhThuan, ViecLamNinhThuan sở hữu và nắm giữ tất cả các quyền về Dịch vụ và Nội dung ViecLamNinhThuan. Bạn không được xóa, thay đổi hoặc che giấu bất kỳ thông báo nào về bản quyền, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ hay quyền sở hữu khác được kết hợp với hay đi kèm Nội dung ViecLamNinhThuan và bạn không được sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh dựa trên, thực hiện, hiển thị, xuất bản, phân phối, truyền đi, phát, bán, cấp phép hoặc khai thác Nội dung ViecLamNinhThuan.
 3. Logo và tên ViecLamNinhThuan là các nhãn hiệu thương mại của ViecLamNinhThuan và không được sao chép, giả mạo hay sử dụng toàn bộ hoặc một phần khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của ViecLamNinhThuan. Ngoài ra, tất cả các tiêu đề trang, đồ họa tùy chỉnh, biểu tượng nút và tập lệnh đều là nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu thương mại và/hoặc bao bì thương mại của ViecLamNinhThuan và không được sao chép, giả mạo hay sử dụng toàn bộ hoặc một phần khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của ViecLamNinhThuan.
 4. Mặc dù mục đích của ViecLamNinhThuan là cung cấp Dịch vụ nhiều nhất có thể nhưng sẽ có trường hợp Dịch vụ có thể bị gián đoạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gián đoạn để bảo trì hoặc nâng cấp theo lịch trình, để sửa chữa khẩn cấp hay do lỗi của thiết bị và/hoặc liên kết viễn thông. Ngoài ra, ViecLamNinhThuan có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào khỏi Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì mà theo nhận định của mình, là vi phạm Điều Khoản này, vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định, có tính chất lăng mạ, gây rối, xúc phạm hoặc bất hợp pháp, hoặc vi phạm các quyền, hoặc nguy hại hoặc đe dọa sự an toàn của Người dủng của bất kỳ trang web nào thuộc ViecLamNinhThuan.com. ViecLamNinhThuan có quyền trục xuất người dùng và ngăn chặn quyền truy cập sau đó của họ tới trang web ViecLamNinhThuan.com và/hoặc sử dụng các dịch vụ ViecLamNinhThuan khi vi phạm Điều Khoản này hoặc vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định. ViecLamNinhThuan được phép thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến Nội dung Người dùng khi tự xét thấy cần thiết hoặc thích hợp nếu ViecLamNinhThuan tin rằng Nội dung Người dùng có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho ViecLamNinhThuan, gây thiệt hại đến thương hiệu ViecLamNinhThuan hoặc hình ảnh công cộng, hoặc dẫn đến việc ViecLamNinhThuan để mất người dùng. Nội dung bị xóa khỏi Dịch vụ có thể tiếp tục được ViecLamNinhThuan lưu trữ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lưu trữ để tuân thủ một số nghĩa vụ pháp lý nhất định nhưng có thể không truy xuất được nếu không có lệnh hợp lệ của tòa án. ViecLamNinhThuan sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hay gián đoạn Dịch vụ nào hoặc việc mất mát bất kỳ Nội dung nào. Bạn cũng xác nhận rằng Internet có thể không an toàn và rằng việc gửi Nội dung hoặc thông tin khác có thể không an toàn.
 5. ViecLamNinhThuan sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin đăng tải của bên thứ ba nào, cho dù với lý do nào, do bất cứ tổ chức nào đăng tải nội dung trên ViecLamNinhThuan. Tuy nhiên, ViecLamNinhThuan sẽ cố gắng sử dụng mọi biện pháp kiểm soát và hạn chế tối đa các trường hợp tin tuyển dụng lừa đảo, thông tin không đúng….để bảo vệ Người Dùng.
  ViecLamNinhThuan không đại diện hoặc đảm bảo tính trung thực, chính xác, hoặc độ tin cậy của Nội dung Người dùng, các sản phẩm phái sinh từ Nội dung Người dùng, hoặc bất kỳ thông tin liên lạc khác được đăng bởi Người dùng cũng như không xác nhận bất kỳ ý kiến nào được thể hiện bởi Người dùng. Bạn thừa nhận rằng việc tin tưởng nào vào tài liệu được đăng bởi Người dùng khác là rủi ro của riêng bạn.

7. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

 1. ViecLamNinhThuan không tuyên bố hay đảm bảo rằng dịch vụ sẽ không bị lỗi hay không bị gián đoạn; rằng các lỗi sẽ được khắc phục; hoặc rằng dịch vụ hoặc máy chủ cung cấp dịch vụ không bị nhiễm bất kỳ thành phần có hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở vi-rút. ViecLamNinhThuan không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay đảm bảo nào rằng thông tin (bao gồm mọi hướng dẫn) về dịch vụ chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích. Bạn xác nhận rằng bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng dịch vụ. ViecLamNinhThuan không đảm bảo rằng việc bạn sử dụng dịch vụ là hợp pháp trong bất kỳ khu vực pháp lý cụ thể nào và ViecLamNinhThuan từ chối đưa ra các bảo đảm đó một cách cụ thể. Một số khu vực pháp lý giới hạn hoặc không cho phép tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về bảo đảm ngụ ý hay các bảo đảm khác, vì vậy tuyên bố miễn trừ trách nhiệm trên có thể không áp dụng cho bạn trong phạm vi luật pháp của khu vực pháp lý đó áp dụng cho bạn và các điều khoản sử dụng này. 
 2. Bằng cách truy cập hay sử dụng dịch vụ, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng hoạt động của mình là hợp pháp trong mọi khu vực pháp lý nơi bạn truy cập hay sử dụng dịch vụ. 
 3. ViecLamNinhThuan không xác nhận nội dung và từ chối cụ thể bất kỳ trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào về mọi mất mát, thiệt hại (cho dù thực sự, do hậu quả, do trừng phạt hoặc bất kỳ điều gì khác), thương tích, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý hay nguyên nhân khác dưới mọi hình thức hoặc đặc điểm dựa trên hoặc do bất kỳ nội dung nào.